Idén är att digitalisera hela kedjan från levande djur till förädlat kött. I arbetet med att öka digitaliseringen och utveckla förädlingsindustrin för framtidens utmaningar skulle detta vara en viktig del. Digitalisering har kommit långt inom många delar av lantbrukssektorn. Förädlingsledet ligger dock efter i att ta fram nya digitala lösningar som stärker hela kedjan. I detta projekt har fokuserats i första skedet på nötkreatur. Projektet har genomförts i samarbete med Protos, Hencol, djurtransportföretag och ett antal lantbruksföretag på Gotland.

Projektet har olika delar

Första delen av en digitaliserad slaktkedja startar på gården med att djuren måste märkas med elektroniska örontaggar. Fler djurägare har rekryterats till projektet. Taggar för märkning av djuren har köpts in.

En av delarna med en digitaliserad slaktkedja är att rätt djur hämtas på gården. Avläsningsutrustning har köpts in och installerats på tre olika djurtransportbilar för att testa lösningen på olika bilar och att dra lärdomar från en installation till en annan. En lösning för att ha en praktiskt fungerande kvittens (transportsedel) från djurägare har tagits fram. Transportsedeln behöver fungera även som dokument gentemot Jordbruksverket och livsmedelsverket.

När transportbilen kommer fram till slakteriet och djuren lastas av ska avläsning av djuren ske. En registreringsutrustning och har installerats till att användas i slakteriet. I projektet är det olika it-miljöer som ska kunna kommunicera med varandra. Det har utvecklats specifikationer kring överföring av data genom datatransfer.

När alla delar av den digitaliserade slaktkedjan finns på plats har funktionen i hela kedjan validerats och dokumenterats. Användare av tekniken har intervjuas kring hur dom upplever att det fungerar. Det viktigaste med detta projekt förutom att allt ska fungera är att sprida erfarenheterna och kunskaperna som samlats i projektet. Resultatet har spridits till media, via sociala media mm. Ett slutseminarium har arrangerats där alla kan ta del av lärdomarna.

Här nedan kan du se slutseminariet.

Vill du veta mer om projektet kan du kontakta:
Susanne Welin-Berger, Gotland Grönt Centrum projektledare tel 0707-262 888  mail till Susanne 
Ola Thomsson, Protos tel 0498-282503 mail till Ola
Fredrik Helgodt, Hencol tel 0731-570457 mail till Fredrik