Idén är att digitalisera hela kedjan från levande djur till förädlat kött. I arbetet med att öka digitaliseringen och utveckla förädlingsindustrin för framtidens utmaningar skulle detta vara en viktig del. Digitalisering har kommit långt inom många delar av lantbrukssektorn. Förädlingsledet ligger dock efter i att ta fram nya digitala lösningar som stärker hela kedjan. I detta projekt fokuseras i första skedet på nötkreatur. Projektet genomförs i samarbete med Gotlands Slagteri, Hencol och ett antal lantbruksföretag på Gotland.

Projektet har olika delar

Första delen av en digitaliserad slaktkedja startar på gården med att djuren måste märkas med elektroniska örontaggar. Fler djurägare ska rekryteras till projektet. Taggar för märkning av djuren ska köpas in.

En av delarna med en digitaliserad slaktkedja är att rätt djur hämtas på gården. Avläsningsutrustning ska köpas in och installeras på tre olika djurtransportbilar för att testa lösningen på olika bilar och att dra lärdomar från en installation till en annan. En lösning för att ha en praktiskt fungerande kvittens (transportsedel) från djurägare ska tas fram eller köpas in. Transportsedeln behöver fungera även som dokument gentemot Jordbruksverket och livsmedelsverket.

När transportbilen kommer fram till slakteriet och djuren lastas av ska avläsning av djuren ske. Utveckling av design, inköp samt installation av registreringsutrustning till att användas i slakteriet. I projektet är det olika it-miljöer som ska kunna kommunicera med varandra. Det kommer att behövas utveckling av specifikationer kring överförening av data genom datatransfer.

När alla delar av den digitaliserade slaktkedjan finns på plats ska funktionen i hela kedjan valideras och dokumenteras. Användare av tekniken såsom veterinärer, transportörer och leverantörer intervjuas kring hur dom upplever att det fungerar. Det viktigaste med detta projekt förutom att allt ska fungera är att sprida erfarenheterna och kunskaperna som samlats i projektet. Resultatet kommer att spridas till media, via sociala media mm. Ett slutseminarium kommer att arrangeras där alla kan ta del av lärdomarna.

Kontaktperson för projektet är:
Susanne Welin-Berger projektledare tel 0707-262 888  mail till Susanne