Fullständiga projektnamnet är ”Innovationer och ökad förädling från primärproduktion” vi har förkortat det till Innovativt lantbruk.

Gotland Grönt Centrum AB vill arbeta för att öka antalet hållbara innovationer. Den värld vi lever i utvecklas ständigt och då krävs nya idéer, metoder och samarbeten för att vi ska nå dit. Projektet ska bygga samarbete med berörda aktörer/intressenter inom gröna näringar och koppla dem till övriga aktörer/intressenter för vidareförädling. Idéer kan uppkomma varsomhelst i alla led. Man måste då kunna involvera utifrån det aktuella behovet och koppla på råvaruproducenter eller förädlare

Målgrupp

  1. Primärproducenter och förädlare (entreprenörer/företag) med innovationsidéer inom jord, skog och vatten som vill utveckla/eller skapa leverans som svarar mot en riktad efterfrågan från en affärspartners innovativa idé. Företagen erbjuds genom plattformen samarbeten, kunskap, kontakter, för att komma vidare med sin egen idé.
  2. Primärproducenternas stödstrukturer i form av intresseföreningar, producentföreningar och andra organisationer som är viktiga för en innovativ utveckling.

I projektet ordnas seminarier, workshops och erfaträffar. Dessa anpassas efter intresseinriktningar och den form som passar bäst för det man vill uppnå i det specifika fallet. Rådgivning kan ske i grupp eller enskilt. Rådgivare kommer att delta vid forskningssammandragningar för att ännu bättre kunna förmedla ny kunskap.

Kontaktpersoner för projektet är:
Susanne Welin-Berger projektledare tel 0707-262 888  mail till Susanne 

Har du behov av rådgivning kopplat till innovationer eller tips om seminarier hör av dig till Susanne Welin-Berger. Kontaktuppgifter ovan.