Skoljordbruket

På Gotland Grönt Centrum, platsen Lövsta, finns ett skoljordbruk med växtodling och många djur. På 1960-talet köptes Myre gård med mark i Dalhem in och totalt omfattar gården idag 260 ha åkermark, varav 40 ha är ett sidoarrende. Gården har sedan 1986 haft en mindre ekologisk odling, men det var först 2001 som den större delen av gården gick över till KRAV, även lamm- och mjölkproduktionen. Ca 200 ha av gårdens areal är idag anslutet till KRAV och resten konventionellt.

Den konventionella marken är fastmark och belägen i Dalhem. Där odlas raps, korn, vete, ärtor, höstkorn och rågvete. På de ekologiska jordarna odlas vall, åkerböna, spannmål, majs samt helsäd till ensilage. Den stora delen av det som odlas på gården blir till mat till djuren. Hushållningssällskapet har även förlagt en del av sin försöksodling på gårdens åkermark, främst spannmål, ärtor och åkerböna.

Vallgräset lagras i torn, plansilo, korv samt en liten del i rundbalar som främst ges till lammen. Det finns 6,5 ha naturliga betesmarker samt ett gotlandsänge på 1,32 ha, som vårdas med slåtter och efterbete.

Maskinparken består av ordinarie maskiner för en gård, dock med övervikt på små maskiner för att passa i undervisningen. Gården har en bevattningsdamm som delas mellan Lövsta och brukarna av Stafvas mark i lika delar. Främst bevattnas vallarna och åkerbönor.

Skogen
Till gården hör ca 125 ha skog, varav 106 ha är produktiv skogsmark och finns i Roma, Dalhem och Akebäck. Skogen sköts till stor del av skolans elever genom manuell huggning och röjning samt med små skogsmaskiner i skogsundervisningen. Skogen används bl.a. till flisuppvärmning på gården. Det är bra skogsmark, ett genomsnittligt gotländskt skogsbestånd, med ca 75% barrskog. Ett litet hygge är planterat med fågelbär. Bonitet 4,9 Msk, genomsnittlig tillväxt 4,6 Msk/ha/år

Mjölkproduktion
År 2000 stod den varma lösdriftsladugården klar med plats för 85 mjölkande kor och 40 ungdjur, en kalvamma som inhyser 25 kalvar, sju småkalvboxar och tre kalvningsboxar. Utöver detta finns ett separat ungdjursstall med plats för 42 st djur. Besättningen består till största delen av Svensk rödbrokig boskap, SRB, och därefter Svensk låglandsboskap, SLB, även kallad Svensk Holstein. Några få Jerseykor och Fjällkor finns även i besättningen. Mjölken är KRAV- godkänd och korna ligger på drygt 10 000 kg ECM per ko per år.

Mjölkningen sker i mjölkgrop med tandemsystem där korna står fyra på rad på vardera sidan om gropen. Denna modell passar bra i skolundervisningen då man ser hela djuret vid mjölkning. Mjölken levereras både till Arla och Stafva Gård. Stafva tillverkar sin ost på mjölken från Lövsta.

Avelsarbetet på gården har lett fram till att Lövstas tjur Wand idag finns hos Viking Genetics. Wand är den SRB-tjur som har haft det högsta avelsvärdet hos Viking Gentetics under 2014 och ligger ännu i topp. Det är en tjur som nedärver hög avkastning, bra hälsa och god fruktsamhet.

Grisproduktion
Inför 2016 har en överenskommelse skrivits med Staffan Olofsson att den praktiska utbildningen inom grisproduktion förläggs på hans gårdar i Eskelhem och i Hejde. Det gör att våra elever får delta i alla delar som rör grisproduktion, även t.ex. seminering och skötsel av rekryteringsdjur.

Lamm
Gården har 2 baggar och cirka 45 pälstackor som på våren föder knappt 100 lammungar. Slaktlammen säljs genom KRAV-ringen till Gotlands Slagteri och skinnen säljs till en hantverkare på Gotland. Lövsta har även sålt livdjur, baggar, till baggauktionen men också livgimrar vissa år. Lammen går på beten på åkermark, då gården inte har några direkta naturbeten. Avvanda tackor betar ett skogsbete.

Hästar
Gotland Grönt Centrum samarbetar med Suderbys Gård & Ridskola som har ett 50- tal välutbildade hästar. Där nyttjar vi stall, ridhusanläggning och utomhusbana till våra elever. Våra elever följer där hästen från betäckning till 3- åring samt olika raser och utbildningsnivåer.

Sällskapsdjur
I undervisningen av djursjukvård finns marsvin, kanin, katt och hund.